Starši Živilska šola

Starši BIC Ljubljana, Živilska šola

V letošnjem šolskem letu načrtujemo dva roditeljska sestanka. Prvi bo septembra, ko starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev. Ta se bo sestal predvidoma dvakrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Določi jih ravnateljica z učitelji. Skupno govorilno uro (prisotni bodo vsi učitelji) bomo organizirali trikrat v šolskem letu.

STARŠEVSKI SESTANKI 

 

 1.

 1. letniki: 7. do 9. septembra 2021

 ostali letniki: 16. september 2021

 2.

 10. marec 2022

 SKUPNE GOVORILNE URE 

 

 1.

 2. december 2021

 2.

 16. marec 2022 (NPI in SPI program)

 17. marec 2022 (SSI in PTI program)

Basej Marko ponedeljek, 5. ura 12.05 - 12.50
Berčič Darinka četrtek, 4. ura 11.00 - 11.45
Birk Tina sreda, 2. ura 8.50 - 9.35
Brglez Mateja torek, 7. ura 13.45 - 14.30
Cevzar Anja    
Dolenc Aleš petek, 3. ura 9.55 - 10.40
Dolinar Monika sreda, 4. ura 11.00 - 11.45
Fajič Anita četrtek, 3. ura 9.55 - 10.40
Gavez Nataša ponedeljek, 7. ura 13.45 - 14.30
Golob Justi po dogovoru  
Gorenc Mirjam sreda, 8. ura 14.35 - 15.20
Groznik Robi ponedeljek, 2. ura 8.50 - 9.35
Hiti Saša četrtek, 5. ura 12.05 - 12.50
Horvatić Sandra četrtek, 4. ura 11.00 - 11.45
Hrovat Milena sreda, 6. ura 12.55 - 13.40
Jamšek Eva    
Jenko Lidija sreda, 4. ura 11.00 - 11.45
Klarič Elizabeta

četrtek, 2. ura (NPI)

sreda, 3. ura (NT)

8.50 - 9.35 (NPI)

9.55 - 10.40 (NT)

Klun Andreja ponedeljek, 4. ura 11.00 - 11.45
Kodele Alenka sreda, 4. ura 11.00 - 11.45
Kolar Mišo sreda, 4. ura 11.00 - 11.45
Kramer Matevž torek, 4. ura 11.00 - 11.45
Lenarčič Mateja četrtek, 2. ura 8.50 - 9.35
Marinček Jana po dogovoru  
Meden Jure    
Mohorič Rozalka torek, 2. ura 8.50 - 9.35
Mole Petra sreda, 5. ura 12.05 - 12.50
Moscatello Aliana ponedeljek, 2. ura 8.50 - 9.35
Percan Maja torek, 4. ura 11.00 - 11.45
Perčič Andreja ponedeljek, 4. ura 11.00 - 11.45
Petrič Nada sreda, 4. ura 11.00 - 11.45
Pipan Katja četrtek, 4. ura 11.00 - 11.45
Plešec Boštjan    
Poje Marija    
Potočnik Gorazd torek, 4. ura 11.00 - 11.45
Rep Alenka torek, 2. ura 8.50 - 9.35
Rozman Martin    
Rožencvet Helena četrtek, 3. ura 9.55 - 10.40
Schrader Špela petek, 2. ura 8.50 - 9.35
Sedeljšak Basle Marjana sreda, 2. ura 8.50 - 9.35
Sedlar Špehar Alenka ponedeljek, 1. ura 8.00 - 8.45
Seibert Jerneja torek, 3. ura 9.55 - 10.40
Smerajec Mojca    
Starc Tit    
Strgar Mojca /  
Šček Prebil Tatjana po dogovoru  
Šimac Jure četrtek, 5. ura 12.05 - 12.50
Škerlavaj Golec Simona torek, 3. ura 9.55 - 10.40
Štekovič Maja ponedeljek, 7. ura 13.45 - 14.30
Topole Marija ponedeljek, 4. ura 11.00 - 11.45
Ule Matjaž torek, 5. ura 12.05 - 12.50
Vehar Maja četrtek, 5. ura 12.05 - 12.50
Vezjak Urša četrtek, 3. ura 9.55 - 10.40
Vidmar Marija četrtek, 3. ura 9.55 - 10.40
Vlahovič Maja sreda, 4. ura 11.00 - 11.45
Zupan Tjaša petek, 3. ura 9.55 - 10.40
Žagar Gregor sreda, 4. ura 11.00 - 11.45
Žvab Marija sreda, 4. ura 11.00 - 11.45

Za organizirano uresničevanje interesa staršev dijakov je oblikovan Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki so ga izvolili starši na starševskih sestankih. Svet staršev posreduje pobude, predloge in mnenja o problematiki, ki se nanaša na dejavnost šole, in skladno z zakonom opravlja druge naloge. Predsednik sveta staršev je predstavnik staršev v svetu zavoda

Prvi sestanek bo septembra 2021

Drugi sestanek bo februarja 2022

Tretji sestanek bo maja 2022

V šolskem razvojnem skladu BIC Ljubljana (ŠRS) zbiramo sredstva, ki jih prispevajo starši dijakov Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole. Namen sklada je zagotavljanje še boljših pogojev za delo naših dijakov. Iz zbranih sredstev financiramo dejavnosti in potrebe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, to je za nakup nadstandardne opreme, za sofinanciranje projektov, v katere so vključeni dijaki in podobno. Več informacij si lahko preberete v dopisu staršem in v Pravilih šolskega sklada BIC Ljubljana. Preberite si tudi Poročilo o delovanju ŠRS v lanskem šolskem letu in Načrt šolskega razvojnega sklada za šolsko leto 2021/2022. Poleg prispevkov v Šolski razvojni sklad bomo veseli tudi donacij.

V šolskem letu 2010/2011 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana v okviru šolskega razvojnega sklada oblikovali še podsklad, ki smo ga poimenovali Florin sklad. Namen sklada je denarna pomoč dijakom, ki so se znašli v hudi finančni življenjski stiski., zaradi izgube zaposlitve njihovih staršev, bolezni, nesreč, itd. Denar iz sklada je namenjen tudi nagrajevanju dijakov za njihove izjemne dosežke. Na ta način želimo spodbujati ustvarjalnost pri dijakih in omogočati še uspešnejše delo.

Sredstva Florinega sklada se vodijo na posebnem računu Šolskega razvojnega sklada št. 0110-0603-0699-941, sklic 00 999

O delitvi pomoči odloča petčlanska komisija, ki jo sestavljajo svetovalni delavci obeh šol, Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole, po en učitelj iz obeh šol in šolski računovodja. Pri odločanju o pomoči posameznemu dijaku sodeluje še razrednik oz. profesor, ki dijaka pozna. Za zakonito delovanje Šolskega razvojnega sklada in Florinega sklada je odgovorna direktorica zavoda. Za informacije v zvezi z dodelitvijo pomoči se dijaki ali njihovi skrbniki lahko obrnejo na svetovalno službo.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki