Program živilstvo in prehrana

KAKOVOST IN RAZVOJ

Na BIC Ljubljana smo področje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti prepoznali kot izredno pomembno že leta 1999. V vsem tem obdobju smo sodelovali z različnimi strokovnimi ustanovi, ki so nam vsaka na svoj način predstavljale področje in različne metode ter pristope za razvoj kakovosti, tako na področju srednješolskega izobraževanja (Šola za ravnatelje, Center za poklicno izobraževanje, Zavod za šolstvo) kot tudi višješolskega izobraževanja (NAKVIS, projekt Impletum) ter na področju izobraževanja odraslih (Andragoški center Slovenije). Zaslediti je bilo mogoče razpršenost različnih oblik in metod, s skupnim ciljem, zagotoviti kakovostno izobraževanje za vse udeležence in druge deležnike, ki se nastopajo v izobraževalnem procesu in usposabljanju. S sodelovanjem v strokovni skupini nacionalnega projekta (Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK), ki je vključevala strokovne delavce iz celotne vertikale in z vključitvijo strokovnjakov iz Šole za ravnatelje, Centra za poklicno izobraževanje, Zavoda za šolstvo, Republiškega izpitnega centra in MIZŠ želimo izboljšati naš lastni sistem zagotavljanja kakovosti in prispevati k vzpostavitvi gradnikov, ki pomagajo pri razvoju in podpori zagotavljanju kakovosti drugim šolam in vrtcem.

V času, ko je učenje postalo vseživljenjski proces, je skrb za kakovost izobraževanja osnovno vodilo vseh, ki izobražujemo odrasle, da bodo le-ti lahko konkurirali na trgu dela, pridobivali in razvijali različne kompetence, si izgrajevali osebnost, delovali kot aktivni državljani ter se vključevali v nadaljnje izobraževanje. 

Prve izkušnje pri načrtnem razvijanju kakovosti v izobraževanju odraslih smo pridobili v letu 2001 ob vključitvi v projekt Andragoškega centra Slovenije Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, bolj znanim pod imenom POKI. Izboljšali smo učno gradivo, oblikovali spletno stran, namenjeno udeležencem izobraževanja odraslih, ter vpeljali spremljanje njihovega zadovoljstva. Za naprej pa smo se zavezali k skrbi za kakovost na več področjih, še posebej pa želimo spremljati zadovoljstvo udeležencev in učiteljev ter v dobro udeležencev razvijati kakovostne spletne učilnice. 

Zaradi spremljanja in zagotavljanja kakovosti po modelu POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije, imamo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31. 3. 2023.

V skrbi za kakovost izobraževanja smo sodelovali tudi v projektu »Biotehniška področja, najbolj učeča se okolja« kjer smo oblikovali in sprejeli Izjavo o kakovosti in projektu »Širjenje sistema ugotavljanja in razvijanja kakovosti v mreži biotehniških šol Slovenije«,  sodelovali pa smo tudi v projektu »Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj«, kjer smo vodili področje kakovosti.

IZJAVA O KAKOVOSTI

V Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana, Medpodjetniškem izobraževalnem centru, kakovosti izobraževanja odraslih vseskozi posvečamo veliko pozornosti. Še bolj sistematično in poglobljeno pa si za nenehen razvoj kakovosti prizadevamo od leta 2001, ko smo prvič izvedli samoevalvacijo po modelu POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Prav sistematično in poglobljeno delo za razvoj kakovosti nam je omogočilo, da kot vodilo svojega dela sprejemamo izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih. Z izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih se zavezujemo, da udeležencem izobraževanja, financerjem in vsem drugim partnerjem zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:

  • Vsem udeležencem izobraževanja zagotavljamo individualni pristop, ki vključuje:

       - prilagajanje izobraževanja glede na njihova predhodno pridobljeno znanje, želje in potrebe,

       - iskanje možnosti sofinanciranja izobraževanja,

       - svetovanje in pomoč pri učenju.

  • Udeležencem izobraževanja nudimo interna gradiva, prilagojena odraslim udeležencem vključenim v formalno ali neformalno izobraževanje.
  • Skrbimo za ažurnost informacij in sprotno obveščanje po telefonu, spletni strani, oglasni deski, elektronski in navadni pošti.
  • Predavateljem in drugim zaposlenim nudimo spodbudno delovno okolje in možnosti stalnega strokovnega napredovanja.
  • Skrbimo za pretok informacij med udeleženci izobraževanja in predavatelji.
  • Sledimo potrebam po izobraževanju na biotehniškem področju, še posebej na področju živilstva in veterine. Prilagajamo se razvojnim težnjam podjetij, združenj in posameznikov.
  • Skrbimo za zadovoljstvo udeležencev izobraževanja, predavateljev in drugih partnerjev.

 

Karierni center je namenjen vsem dijakom, študentom in odraslim udeležencem izobraževanja na Biotehniškem izobraževalnem centru v Ljubljani. Želimo, da na teh straneh najdete vse, kar vas zanima in kar bi morali vedeti o sebi, svojih sposobnostih, svoji karieri in o iskanju bodoče zaposlitve.

VEČ O KARIERNEM CENTRU BIC LJUBLJANA NAJDETE TUKAJ

Na  BIC Ljubljana smo kot eno od najpomembnejših razvojnih usmeritev prepoznali mednarodno sodelovanje, ki ga razumemo kot nujno za uspešen razvoj institucije. Na ravni zavoda razvijamo in izvajamo strategijo internacionalizacije, aktivni smo v evropskem programu mobilnosti Erasmus+, sodelujemo tudi z drugimi Evropskimi državami in vzpostavljamo partnerstva izven Evrope (ZDA, Kanada, Vietnam). Naša želja je, da se mednarodna izkušnja vsaj enkrat v šolskem letu dotakne vsakega zaposlenega in učečega se na BIC Ljubljana.

VEČ O MOBILNOSTI BIC LJUBLJANA SI PREBERITE TUKAJ

Sodelovanje na javnih razpisih za pridobivanje sredstev razumemo kot odlično razvojno priložnost, ki jo s pridom izkoriščamo. S tem vsem našim zaposlenim, dijakom, študentom, odraslim udeležencem in ostalim partnerjem ( podjetjem, zaposlenim in brezposelnim osebam ...) omogočamo razvoj novih učnih metod, brezplačna usposabljanja in izobraževanja ter sodobna strokovna znanja, ki jim omogočajo spoznavanje trendov in konkurenčno prednost na trgu dela. Pri izvajanju projektov sodelujemo z drugimi organizacijami v Slovenji in tujini, kar bogati naše izkušnje ter prinaša tudi razvojne smernice, ki so priznane v mednarodnem okolju.

Več o naših projektih si preberite tukaj.
ŠOLSKI RAZVOJNI SKLAD

V šolskem razvojnem skladu BIC Ljubljana (ŠRS) zbiramo sredstva, ki jih prispevajo starši dijakov Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole. Namen sklada je zagotavljanje še boljših pogojev za delo naših dijakov. Iz zbranih sredstev financiramo dejavnosti in potrebe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, to je za nakup nadstandardne opreme, za sofinanciranje projektov, v katere so vključeni dijaki in podobno. Več informacij si lahko preberete v dopisu staršem in v Poslovniku šolskega razvojnega sklada BIC Ljubljana. Preberite si tudi Poročilo o delovanju ŠRS v lanskem šolskem letu in Načrt šolskega razvojnega sklada za šolsko leto 2021/2022. Poleg prispevkov v Šolski razvojni sklad bomo veseli tudi donacij.

FLORIN SKLAD

V šolskem letu 2010/2011 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana v okviru šolskega razvojnega sklada oblikovali še podsklad, ki smo ga poimenovali Florin sklad. Namen sklada je denarna pomoč dijakom, ki so se znašli v hudi finančni življenjski stiski., zaradi izgube zaposlitve njihovih staršev, bolezni, nesreč, itd. Denar iz sklada je namenjen tudi nagrajevanju dijakov za njihove izjemne dosežke. Na ta način želimo spodbujati ustvarjalnost pri dijakih in omogočati še uspešnejše delo.

Sredstva Florinega sklada se vodijo na posebnem računu Šolskega razvojnega sklada št. 0110-0603-0699-941, sklic 00 999

O delitvi pomoči odloča petčlanska komisija, ki jo sestavljajo svetovalni delavci obeh šol, Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole, po en učitelj iz obeh šol in šolski računovodja. Pri odločanju o pomoči posameznemu dijaku sodeluje še razrednik oz. profesor, ki dijaka pozna. Za zakonito delovanje Šolskega razvojnega sklada in Florinega sklada je odgovorna direktorica zavoda. Za informacije v zvezi z dodelitvijo pomoči se dijaki ali njihovi skrbniki lahko obrnejo na svetovalno službo.

 

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki