Usposabljanje mentorjev

PROJEKTI NA BIC LJUBLJANA

Z Zavodom RS za šolstvo in konzorcijskimi parterji sodelujemo v javnem razpisu »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«. Projekt poteka pod imenom OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli).

Na šoli poteka več dejavnosti, pri katerih smo osredinjeni na razvijanje in dvig ravni bralne pismenosti, razvoj raznovrstne motivacije za branje ter učinkovitejšo rabo slovenščine kot učnega jezika v VIZ procesu. Tako prispevamo k vzpostaviti oz. nadgradnji ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc ter celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

Projekt vodi šolski razvojni tim, ki ga sestavljajo učitelji iz različnih strokovnih aktivov in knjižničarka. Pri izbiri metod in oblik dela upošteva predvsem pomen branja in bralne pismenosti, kar je eden od pogojev za razvoj kritičnega mišljenja in tudi uspešnega učenja. Dijake zato spodbujamo k pogostejšu obisku šolse knižnice, pri pouku pa iščemo predvsem različne teme, pri katerih se lahko medpredmetno povezujemo.

Več informacij poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Zavod za šolstvo

 

ObjemMIZŠESS

 

 

MUNERA 3 2018–2022

Biotehniški izobraževalni center (BIC) Ljubljana je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji in prijaviteljem ŠC Nova Gorica uspešen pri prijavi na javni razpis “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022” Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Projekt Munera 3 zaposlenim med drugim omogoča brezplačna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih.

Cilj projekta Munera 3 je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in s potrebami industrije 4.0 in 5.0 izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

Oglejte si razpoložljiva brezplačna usposabljanja v okviru projekta MUNERA 3.
SVETOVANJE UDELEŽENCEM PROGRAMOV

Gregor Matos

 • Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu, med 9. in 10. uro. 
 • gregor.matos@bic-lj.si
 • Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana

Brezplačen študij.jpg

 

Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

www.eu-skladi.si

Logotipi

 

Promocija, animacija in učna pomoč 2018–2022

Namen aktivnosti projekta, Promocija, animacija in učna pomoč 2018 – 2022, je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu VZU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.

Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let.

Spletna stran: https://www.ucna-pomoc.si/

Logotipi

Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK 

Namen uvedbe programa OPK je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij (raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. Omenjen koncept pa bo v okviru programa tudi pilotno preizkušen.   

Temeljni cilji programa so:

 • vzpostaviti enoten sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik,
 • krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni,
 • razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol,
 • vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti,
 • vzpostaviti sodelovanje med MIZŠ  in strokovnimi jedri za kontinuirano (tudi po zaključku programa) učinkovito delovanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

V programu OPK sodelujejo v konzorcijskem partnerstvu ŠR, ZRSŠ , CPI in RIC z 32 razvojnimi in pilotnimi šolami.

Popestrimo šolo 2016–2021

Projekt je v izvajanju. Namen je profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence dijakov. Multiplikator skladno z načrtom izvaja individualne in skupinske neposredne aktivnosti z dijaki tako, da se bo posvečala njihovim individualnim potrebam. Aktivnosti bodo tudi pomoč dijakom s posebnimi potrebami, s poudarkom pri prehodu na trg dela, multiplikator bo posrednik znanj in dobrih praks pri delu z dijaki, zato bo organizirano več delavnic za razrednike in druge strokovne delavce, da se bo znanje preneslo tudi v razred. Projekt se izvaja v sodelovanju z lokalnim vzgojno izobraževalnim zavodom, nevladno organizacijo in gospodarskimi družbami. Cilj je usposobiti najmanj 218 strokovnih delavcev različnih vzgojno izobraževalnih zavodov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Preberite novice projekta

POŠ_logo.jpg

 

Popestrimo šolo 2017–2021

Projekt je v izvajanju. Namen je profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence dijakov. Multiplikator skladno z načrtom izvaja individualne in skupinske neposredne aktivnosti z dijaki tako, da se bo posvečala njihovim individualnim potrebam. Aktivnosti bodo tudi pomoč dijakom s posebnimi potrebami, s poudarkom pri prehodu na trg dela, multiplikator bo posrednik znanj in dobrih praks pri delu z dijaki, zato bo organizirano več delavnic za razrednike in druge strokovne delavce, da se bo znanje preneslo tudi v razred. Projekt se izvaja v sodelovanju z lokalnim vzgojno izobraževalnim zavodom, nevladno organizacijo in gospodarskimi družbami. Cilj je usposobiti najmanj 218 strokovnih delavcev različnih vzgojno izobraževalnih zavodov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Preberite novice projekta

POŠ_logo.jpg

 

Usposabljanje mentorjev 2021–2023

Projekt Usposabljanje mentorjev 2021–2023 omogoča brezplačno usposabljanje mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja v podjetjih pa tudi mentorjev vajencem. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je vodilni partner konzorcija, ki bo skupaj z ostalimi petnajstimi konzorcijskimi partnerji po vsej Sloveniji do zaključka projekta usposobil 755 mentorjev. Program usposabljanja je tokrat razdeljen v dva sklopa, in sicer na Osnovno usposabljanje, ki obsega 32-urni program ter Nadaljnja usposabljanja, ki obsegajo 8-urne programe. Za več informacij in prijavo obiščite spletno stran projekta.

Logotipi

 

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2021  

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana se tudi letos prijavil na javni razpis za izbor operacij, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

V okviru tega projekta smo zaposlili tri mlade učiteljice začetnice in sklenil pogodbo za določen do 30. 6. 2021. Omogočili jim bomo, da bodo pridobivale vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije in možnost, da bodo opravile vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bomo z njimi sklenili novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 12. 2021.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2020  

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana se tudi letos prijavil na javni razpis za izbor operacij, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

V okviru tega projekta smo zaposlili mlado učiteljico začetnico in sklenil pogodbo za določen do 30. 11. 2020. Omogočili ji bomo, da bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije in možnost, da bo opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bomo z njo sklenili novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 5. 2021.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Več informacij o javnem razpisu "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019" je na voljo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Ministrstvo za zdravje RSBIC LjubljanaESS

Uživam tradicijo po kulinarični transvezali od Panonije do Jadrana

BIC Ljubljana je vodilni partner mednarodnega projekta Uživam tradicijo, ki poteka v okviru  programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v programskem obdobju 2014–2020. Projekt poteka od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019. Sofinanciran je s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), in sicer za projekt je namenjenih skoraj 1,5 milijona evrov.

V projekt je vključenih 8 partnerjev, po 4 partnerji iz Slovenije in po 4 partnerji s Hrvaške.

Glavni namen projekta je aktivno ohranjanje naravne in kulturne dediščine preko trajnostnega turizma, s poudarkom na prikazih in promociji kulinarične dediščine na avtentičen, a moderen oz. sodoben način. Velik pomen projekt daje tudi izobraževanju različnih ciljnih skupin o kulinarični dediščini. Končni cilj projekta je vzpostaviti kulinarično transverzalo od Panonije do Jadrana, v okviru katere bi obiskovalcem ponujali zgodbe in doživetja pristne tradicije, običajev in kulinarike v obliki privlačnih programov, ki bodo na podlagi trajnostnega sodelovanja lokalnih ponudnikov potekali na različnih območjih.

Logo_InterregUživamtradicijo.jpg

 

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022  

Projekt je namenjen izvajanju izobraževalnih programov za odrasle, v sklopu katerega organiziramo brezplačna izobraževanja za zaposlene in brezposelne. Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Pogoji za vključitev:

 • brezposelni in zaposleni,
 • nižje izobraženi (ISCED 3 oz. manj kot štiriletna srednja šola),
 • starejši od 45 let (zaželeno, ni pa pogoj),
 • z nizko ravnjo znanja na področju posameznega programa.

POŠ_logo.jpg

Svetovanje v izobraževanju odraslih 2016–2022

V okviru Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo sredstva za svetovanje in ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za vključitev zaposlenih v izobraževanje. S tem želi povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, tudi s svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc. Za izvedbo dejavnosti je oblikovan konzorcij.

Najpomembnejši cilj projekta je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu »Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Namen projekta je povečevanje oz. izboljšanje kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

CILJNE SKUPINE: prednostne ciljne skupine so zaposleni, ki so starejši (45 let in več) in z manj kot V. stopnjo pridobljene izobrazbe, svetovanja pa se lahko udeležijo tudi drugi zaposleni.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki