Starši gvš

STARŠI BIC LJUBLJANA, Gimnazije in veterinarske šole

V letošnjem šolskem letu načrtujemo dva roditeljska sestanka. Prvi bo septembra, ko starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev. Ta se bo sestal predvidoma dvakrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Določi jih ravnateljica z učitelji. Skupno govorilno uro (prisotni bodo vsi učitelji) bomo organizirali trikrat v šolskem letu.

 RODITELJSKI SESTANKI 

 

 1. roditeljski sestanek

 prvi letniki: 8. september 2021

 

 višji letniki: 3. september 2021

 2. roditeljski sestanek

 20. januar 2022

 SKUPNE GOVORILNE URE 

 

 skupna govorilna ura

 25. november 2021

 skupna govorilna ura in roditeljski sestanek

 20. januar 2022

 skupna govorilna ura

 14. april 2022

POGOVORNE URE V ČASU ŠOLE NA DALJAVO

Starši se lahko v času pouka naročite na pogovorne ure z učiteljem tako, da pošljete elektronsko sporočilo posameznemu učitelju.

UČITELJI

URNIK A

URNIK B

Alja BORDON

ponedeljek, 7. ura ponedeljek, 7. ura

Mojca CIGLER

sreda, 5. ura

sreda, 6. ura

Tadej CVENK

sreda, 5. ura

torek, 6. ura

Rok  DEMIČ

ponedeljek, 4. ura

ponedeljek, 4. ura

Tine ELERŠEK

petek, 3. ura

četrtek, 2. ura

mag. Urška ENIKO

ponedeljek, 5. ura

ponedeljek, 3. ura

Karla FERLIC

sreda, 4. ura

sreda, 4. ura

Lidija GNIDOVEC

ponedeljek, 5. ura

ponedeljek, 5. ura

Alenka GOLOB KOMAN

četrtek, 5. ura

torek, 5. ura

mag. Emil GRAH

četrtek, 7. ura

torek, 6. ura

Lilijana GROS

sreda, 4. ura

ponedeljek, 5. ura

Suzana HAJDINJAK

torek, 5. ura

torek, 5. ura

Tjaša KLEMEN

/

/

dr. Jurij KOČAR

ponedeljek, 3. ura

ponedeljek, 4. ura

Tadeja KOLAR

četrtek, 3. ura

sreda, 4. ura

dr. Metod KOVAČIČ

sreda, 5. ura

sreda, 5. ura

Vesna KRAMBERGER

ponedeljek, 6. ura

ponedeljek, 6. ura

mag. Maja KUHAR

ponedeljek, 3. ura

ponedeljek, 3. ura

Suzana MAKARIĆ

četrtek, 4. ura

petek, 6. ura

Žiga MASLO PLEČNIK

sreda, 4. ura

sreda, 2. ura

Marjana MASTINŠEK-ŠUŠTAR

torek, 3. ura

torek, 3. ura

Bianka MERTELJ

torek, 5. ura

torek, 6. ura

Urša METELKO

ponedeljek, 4. ura

sreda, 5. ura

Monika MORATO

ponedeljek, 3. ura

ponedeljek, 3. ura

Aliana MOSCATELLO

sreda, 3. ura

sreda, 3. ura

Katarina NARED-VOLAVŠEK

ponedeljek, 3. ura

ponedeljek, 3. ura

Žiga ORAŽEM

torek, 7. ura

torek, 6. ura

Andreja PETEK

torek, 3. ura

torek, 3. ura

Urška PETEK

sreda, 7. ura

sreda, 7. ura

Maja PODVORNIK

ponedeljek, 6. ura

četrtek, 5. ura

Tatjana POSAVEC

petek, 2. ura

ponedeljek, 5. ura

Jože PREMRU

petek, 1. ura

petek, 1. ura

mag. Jože PROSENIK

torek, 4. ura

torek, 4. ura

Darja RIZMAL

petek, predura

petek, predura

Nina ROZMAN

sreda, 7. ura

sreda, 7. ura

Nina SITAR

četrtek, 5. ura

četrtek, 4. ura

Andrej STRAJN

torek, 3. ura

torek, 1. ura

Jasna ŠČEK

torek, 7. ura

torek, 5. ura

Laura ŠPIK

sreda, 2. ura

petek, 4. ura

dr. Maja ŠTEKOVIČ

ponedeljek, 3. ura

sreda, 3. ura

Eva TASIČ

ponedeljek, 7. ura

ponedeljek, 7. ura

Mihaela TERKOV

ponedeljek, 8. ura

ponedeljek, 8. ura

Kristina ZAKRAJŠEK

ponedeljek, 3. ura

torek, 4. ura

mag. Bogdan ZDOVC

sreda, predura

sreda, 7. ura

Adela ŽIGERT

torek, 2. ura

ponedeljek, 3. ura

Za organizirano uresničevanje interesa staršev dijakov je oblikovan Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki so ga izvolili starši na starševskih sestankih. Svet staršev posreduje pobude, predloge in mnenja o problematiki, ki se nanaša na dejavnost šole, in skladno z zakonom opravlja druge naloge. Predsednik sveta staršev je predstavnik staršev v svetu zavoda.

1. seja sveta staršev

5. oktober 2021

2. seja sveta staršev

14. april 2022

V šolskem razvojnem skladu BIC Ljubljana (ŠRS) zbiramo sredstva, ki jih prispevajo starši dijakov Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole. Namen sklada je zagotavljanje še boljših pogojev za delo naših dijakov. Iz zbranih sredstev financiramo dejavnosti in potrebe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, to je za nakup nadstandardne opreme, za sofinanciranje projektov, v katere so vključeni dijaki in podobno. Več informacij si lahko preberete v dopisu staršem in v Pravilih šolskega sklada BIC Ljubljana. Preberite si tudi Poročilo o delovanju ŠRS v lanskem šolskem letu in Načrt šolskega razvojnega sklada za šolsko leto 2021/2022. Poleg prispevkov v Šolski razvojni sklad bomo veseli tudi donacij.

V šolskem letu 2010/2011 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana v okviru šolskega razvojnega sklada oblikovali še podsklad, ki smo ga poimenovali Florin sklad. Namen sklada je denarna pomoč dijakom, ki so se znašli v hudi finančni življenjski stiski, zaradi izgube zaposlitve njihovih staršev, bolezni, nesreč, itd. Denar iz sklada je namenjen tudi nagrajevanju dijakov za njihove izjemne dosežke. Na ta način želimo spodbujati ustvarjalnost pri dijakih in omogočati še uspešnejše delo.

Sredstva Florinega sklada se vodijo na posebnem računu Šolskega razvojnega sklada št. 0110-0603-0699-941, sklic 00 999

O delitvi pomoči odloča petčlanska komisija, ki jo sestavljajo svetovalni delavci obeh šol, Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole, po en učitelj iz obeh šol in šolski računovodja. Pri odločanju o pomoči posameznemu dijaku sodeluje še razrednik oz. profesor, ki dijaka pozna. Za zakonito delovanje Šolskega razvojnega sklada in Florinega sklada je odgovorna direktorica zavoda. Za informacije v zvezi z dodelitvijo pomoči se dijaki ali njihovi skrbniki lahko obrnejo na svetovalno službo.

Tukaj dostopate do e-redovalnice

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki