Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Poklic

Kandidati se usposobijo za opravljanje posameznih srednje ali manj zahtevnih postopkov v proizvodnem procesu :

 • zaposlijo se v živilski industriji,
 • delajo pri prevzemu surovin, po navodilih in recepturah mešajo in pripravljajo surovine,
 • opravljajo preproste dejavnosti v predelavi živil (rezanje, mletje, mešanje, polnjenje strojev, pranje, toplotna obdelava),
 • pomagajo pri izvajanju opravil v predelavi,
 • izdelujejo polizdelke,
 • opravljajo dela v internem transportu,
 • delajo v skladiščih, hladilnicah in zamrzovalnicah.

Pri delu je izredno pomembno vzdrževanje in zagotavljanje osebne higiene in urejenosti na delovnem mestu, vzdrževanje higiene delovnega mesta in opreme ter uporaba zaščitnih sredstev.

Vpisni pogoji

Za vpis je zaželeno, da ima kandidat zdravniško mnenje, s katerim dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

 • izpolnil osnovnošolsko obveznost in uspešno končal najmanj sedmi razred osnovne šole po programu devetletke,
 • uspešno zaključil osnovno šolo po prilagojenem programu.

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja dve leti.

Skupno število tednov izobraževanja je 70:

 • 63 tednov izobraževanja v šoli,
 • 4 tedni praktičnega usposabljanja pri delodajalcih,
 • 3 tedni interesnih dejavnosti.

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in strokovnih modulov letnika, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja pri delodajalcu.

Zaključek šolanja

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev spričevala mora dijak dokazati uspešnost in zaključiti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula, ki ga določi šola v sodelovanju s socialnimi partnerji.

Poleg tega mora opraviti:

 • vse interesne dejavnosti,
 • obveznosti praktičnega usposabljanja pri delodajalcih,
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega eno enoto, to je zaključno delo:

 • izdelek oziroma storitev z zagovorom, s katerim dijak dokaže, da zna povezati strokovnoteoretično in praktično znanje.

Zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja

Po končanem nižjem poklicnem izobraževanju se pomočniki v biotehniki in oskrbi lahko zaposlijo ali nadaljujejo šolanje v srednjem poklicnem ali srednjem strokovnem izobraževanju.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom, da:

 • razvijajo ustvarjalnost in pripravljenost za vseživljenjsko učenje,
 • odgovorno skrbijo za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in razvijajo pozitiven odnos do zdravega načina življenja,
 • pakirajo izdelke,
 • razvijajo pozitivne moralne vrednote,
 • se seznanijo z načeli trajnostnega razvoja,
 • razvijajo poklicne kompetence,
 • skrbijo za urejenost delovnega mesta/prostora,
 • znajo pripraviti izdelke za prodajo in nadaljnjo predelavo,
 • se seznanijo z vplivi živilske dejavnosti na naravno okolje in so skladno z načeli trajnostnega razvoja zmožni izvajati delo,
 • pridobijo praktično in teoretično znanje s področja živilstva,
 • pripravljajo različne surovine rastlinskega in živalskega izvora za izdelavo živil,
 • ustrezno shranjujejo surovine in izdelke,
 • čistijo delovne prostore, orodja, naprave in stroje v proizvodnji živil,
 • sodelujejo pri pripravi obrokov,
 • s posnemanjem in urjenjem razvijajo praktično znanje na področjih, ki so povezana z delom v živilstvu,
 • pridobivajo znanje iz varstva pri delu ter varno uporabljajo stroje, orodja in naprave,
 • razvijajo ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost, sposobnosti prilagajanja delovnemu okolju in sodelovanja v kolektivu,
 • zagotovijo kakovost opravljenega dela v živilstvu,
 • znajo sodelovati v skupini, uporabljati temeljne strokovne izraze za ustno in pisno sporazumevanje s sodelavci in drugimi udeleženci.