Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Živilsko - prehranski tehnik


Poklic


Živilsko prehranski tehniki opravljajo zahtevnejša tehnično-operativna dela v živilski industriji.  
Analizirajo in nadzorujejo kakovost živil od surovine do končnega izdelka.
V modulih PREHRANA in DIETETIKA, VARNA HRANA in ŽIVILSKA MIKROBIOLOGIJA Z BIOTEHNOLOGIJO spoznajo hranilne in energijske potrebe človeka ter zdrav način prehranjevanja. Spoznajo higienske pogoje, ki jih morajo upoštevati pri proizvodnji varnih živil. Spremljajo higieno od surovine do prodaje živila, kemijsko in fizikalno oporečnost živil ter nadzirajo higieno v obratu s pomočjo osnovnih analiz. Spoznajo vlogo mikroorganizmov v živilski industriji in osnovne mikrobiološke analize. Seznanijo se tudi s sodobnimi biotehnološkimi postopki v živilstvu in z uvajanjem ekološko čistih tehnologij.  
V modulih OSNOVE ŽIVILSTVA IN TEHNIKE ANALIZIRANJA ŽIVIL spoznajo osnovne tehnološke postopke v živilstvu, spoznajo delovno okolje, načine skladiščenja in pakiranja živil ter načine preprečevanja nesreč in poškodb pri delu. Dijaki pridobijo spretnosti v izvajanju enostavnih senzoričnih, kemijskih in fizikalnih analizah.  
Dijaki si v drugi polovici štiriletnega izobraževanja izberejo najmanj enega izmed izbirnih strokovnih modulov, s katerim nadgradijo osnovno znanje. Dijaki bodo lahko pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo z izbirnim modulom in sicer operater/operaterka proizvodnje živil živalskega ali rastlinskega izvora, kontrolor/kontrolorka v živilstvu, prehrambenik/prehrambenica in upravljalec/upravljalka strojev v živilstvu.  
V vseh modulih se prepletajo znanja iz strokovne teorije, praktičnega pouka in laboratorijskih vaj, ki jih dijaki opravljajo v šolskih laboratorijih in v obliki strokovnih ogledov obratov v živilski industriji.  
Vsako šolsko leto bo en teden praktičnega pouka potekal v živilski industriji, šola pa bo pripravila program praktičnega usposabljanja pri delodajalcu.  
Dijaki pridobivajo znanje in spretnosti tudi z v odprti kurikulum vključenimi moduli, kot so: dodatne praktične veščine, poglobitev in širitev znanja strokovne teorije. Vsaj polovica ur bo namenjenih dodatnim strokovnim modulom.
Izobraževanje traja štiri leta. Program se zaključi s poklicno maturo. Po končanem izobraževanju se dijak lahko zaposli ali nadaljuje izobraževanje na višješolskih  in visokošolskih študijih (tudi 1. stopnje po bolonjski prenovi) ter na nekaterih univerzitetnih študijih (tudi 1. stopnje po bolonjski prenovi) s petim predmetom mature (kemija, biologija, fizika …).


Vpisni pogoji
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Nacionalne poklicne kvalifikacije:

 • operater/operaterka proizvodnje živil rastlinskega izvora
 • operater/operaterka proizvodnje živil živalskega izvora
 • kontrolor/kontrolorka v živilstvu
 • prehrambenik/prehrambenica

Zaključek šolanja

Za dokončanje strokovnega izobraževanja in pridobitev spričevala mora dijak uspešno usvojiti znanje pri:

 • vseh splošnoizobraževalnih predmetih,
 • vseh obveznih strokovnih modulih,
 • izbirnem modulu,
 • odprtem delu kurikula.

  Poleg tega mora opraviti:

 • vse interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju pri delodajalcu,
 • poklicno maturo.

 Poklicna matura obsega:

a) Obvezni del

 • pisni in ustni del izpita iz slovenščine,
 • pisni in ustni del izpita iz živilstva in prehrane.


b) Izbirni del

 • pisni in ustni del izpita iz tujega jezika ali matematike,
 • projektna naloga z zagovorom.

  Poklicna matura omogoča živilsko prehranskim tehnikom zaposlitev ali nadaljevanje šolanja na višjih in visokih strokovnih šolah.

 
Cilji izobraževalnega programa
Dijaki:

 • pridobijo splošno in temeljno znanje za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi,
 • razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanja abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih,
 • razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter
 • oblikujejo trajen sistem vrednot,
 • razvijajo sposobnost za natančno opazovanje in kritično mišljenje,
 • razvijajo sposobnosti za komuniciranje s sodelavci, strankami in vključevanje v skupinsko delo,
 • spoznajo področje živilstva in prehrane ter utrdijo temeljno strokovno znanje za povezovanje teorije in prakse,
 • spoznajo prvine trajnostnega razvoja,
 • pridobijo osnovno znanje, ki jim omogoča podjetniško razmišljanje,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in sledijo novostim na strokovnem področju,
 • spoznajo zakonodajo s področja proizvodnje varne hrane,
 • skladno z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu izvajajo delo v živilski predelavi,
 • razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, racionalne rabe energije, časa in materialov,
 • pridobijo znanje za izvajanje sledljivosti, izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc s pomočjo IKT,
 • pridobijo znanje in spretnosti za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora iz surovin ali polizdelkov v higiensko neoporečne polizdelke in izdelke,
 • pridobijo znanje za zagotavljanje in nadzor kakovosti izdelkov in storitev,
 • pridobijo znanje za ugotavljanje senzoričnih in prehranskih lastnosti surovin in živil,
 • pridobijo znanje za vzdrževanje in kontrolo higiene v proizvodnih prostorih.