Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Naravovarstveni tehnik

Poklic

V Republiki Sloveniji so potrebni novi poklicni standardi, ki na novo definirajo poklice in povečujejo zaposljivost. Novi poklicni standardi izhajajo iz prioritetnih nacionalnih perspektiv, kot so odgovornost za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Novi program uresničuje temeljna načela kot izhodišče za nova znanja in ponuja nove zaposlitvene možnosti. Na ta način prihajajo do izraza novi poklici, ki so pomembni za ohranitev bogate naravne in kulturne dediščine, z vidika identitete slovenskega naroda pa imajo še poseben znanstveni, ekološki, krajinsko estetski in rekreacijski pomen za celotno Slovenijo.

Program je namenjen ozaveščanju, ohranjanju in razvoju naravnih in kulturnih vrednot z vidika sonaravnega in trajnostnega razvoja v Sloveniji.

Naravovarstveni tehnik si pridobi sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki, upošteva zakonodajo s področja naravovarstva, prepozna vplive delovanja človeka na naravo, okolje in prostor, obnavlja degradirana okolja s tehnološkim pristopom ter uporabo ekoremediacij (ponovna obnova ekosistema), informira javnost o pomenu naravnih vrednot, varstva naravnih dobrin in virov varstva okolja in urejanja prostora, sodeluje s strokovnimi službami pri pripravi strokovnih ukrepov urejanja prostora in spremlja izvajanje ukrepov varstva okolja, izvaja nadzor in vodi obiskovalce po zavarovanem območju, je zmožen opravljati analize parametrov okolja, načrtuje in upravlja proizvodnjo z naravnimi in obnovljivimi viri energije, je zmožen sodelovati v skupini, pri projektnem delu ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci in drugimi ter pri tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo, se usposobi za uporabo strokovne literature, tehnične in tehnološke dokumentacije, tehničnih predpisov in standardov.

Izobraževanje traja 4 leta. Program se zaključi s poklicno maturo. Po končanem izobraževanju se dijak lahko zaposli ali nadaljuje izobraževanje na višješolskih  in visokošolskih študijih (tudi 1. stopnje po bolonjski prenovi) ter na nekaterih univerzitetnih študijih (tudi 1. stopnje po bolonjski prenovi) s petim predmetom mature (kemija, biologija, fizika …).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Zaključek šolanja

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • vse splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula, ki ga predpiše šola.

Nacionalne poklicne kvalifikacije

 • naravovarstveni laborant/naravovarstvena laborantka
 • vzdrževalec/vzdrževalka naravne in kulturne krajine
 • koordinator/koordinatorka za sonaravni razvoj in urejanje krajine
 • vodnik/vodnica v zavarovanih območjih
 • predelovalec organskih odpadkov in upravljalec bioloških in rastlinskih čistilnih naprav
 • predelovalec/predelovalka organskih odpadkov in upravljalec/upravljalka bioloških in rastlinskih čistilnih naprav
 • predelovalec/predelovalka lesne biomase
 • proizvajalec/proizvajalka bioplina

Poleg tega mora opraviti:

 • vse interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem izobraževanju v podjetju in
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

a) Obvezni del:

 • pisni in ustni del izpita iz slovenščine,
 • pisni in ustni del izpita iz naravovarstva.

b) Izbirni del:

 • pisni in ustni del izpita iz tujega jezika ali matematike,
 • projektna naloga z zagovorom.

Možnosti zaposlitve:

 • zavodi za ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
 • delo v raziskovalnih laboratorijih,
 • biološke čistilne naprave,
 • ustanove za vodenje skupin v zaščitena naravna območja,
 • obrati za proizvodnjo biodizla,
 • obrati za pridobivanje in izrabo lesne biomase, toplarn …,
 • deponije in obrati za predelavo organskih odpadkov,
 • sončne in vetrne elektrarne,
 • kompostarne,
 • vodnogospodarska in komunalna podjetja,
 • podjetja za predelavo in reciklažo odpadkov,
 • podjetja in organi za urejanje okolja,
 • rastlinske čistilne naprave,
 • koordinacija za sonaravni - trajnostni razvoj,
 • podjetja s proizvodnjo (živilska, farmacevtska, kemična …).