Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Predmetnik ŽPT

Oznaka Programske enote Obvezno/ Izbirno Skupno število ur Število kreditnih  točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 476 24
P2 Tuji jezik obvezno 408 20
P3 Matematika obvezno 374 19
P4 Umetnost obvezno 68 3
P5 Zgodovina obvezno 102 5
P6 Geografija obvezno 68 3
P7 Sociologija ali Psihologija obvezno 68 3
P8 Fizika obvezno 68 3
P9 Kemija obvezno 136 7
P10 Biologija obvezno 68 3
P11 Športna vzgoja obvezno 340 14
Skupaj A 2176 104
B – Strokovni moduli
M1 Informatika in poslovno komuniciranje obvezno 102 5
M2 Trajnostni razvoj obvezno 102 5
M3 Podjetništvo in trženje obvezno 102 5
M4 Osnove živilstva obvezno 102 5
M5 Predelava živil rastlinskega izvora obvezno 408 20
M6 Predelava živil živalskega izvora obvezno 204 10
M7 Prehrana obvezno 102 5
M8 Tehnike analiziranja živil obvezno 136 7
M9 Varna hrana obvezno 68 4
M10 Živilska mikrobiologija z biotehnologijo obvezno 136 7
M11 Tehnologije živil rastlinskega izvora izbirno 198 11
M12 Tehnologije živil živalskega izvora izbirno 198 11
M13 Dietetika in gastronomija izbirno 198 11
M14 Kontrola kakovosti živil izbirno 198 11
M15 Upravljanje strojev in naprav v živilstvu izbirno 198 11
Skupaj B 1660 84
Od tega:
C- Praktični  izobraževanje v šoli
Praktični pouk 568 23
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom 152 6
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 352 14

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: šola oz. dijak izmed geografije, sociologije in psihologije izbere 2 predmeta.