Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Predmetnik ŽPT - PTI

Oznaka Programske enote Obvezno/ Izbirno Skupno število ur Število kreditnih  točk
A. Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 276 13
P2 Tuji jezik obvezno 276 13
P3 Matematika obvezno 206 10
P4 Umetnost obvezno 30 2
P5 Zgodovina obvezno 40 2
P6 Geografija izbirno 40 2
P7 Sociologija izbirno 40 2
P8 Psihologija izbirno 40 2
P9 Fizika obvezno 40 2
P10 Kemija obvezno 40 2
P11 Biologija obvezno 40 2
P12 Športna vzgoja obvezno 150 7
Skupaj A 1178 57
B. Strokovni moduli
M1 Podjetništvo in trženje izbirno 68 4
M2 Trajnostni razvoj izbirno 68 4
M3 Predelava živil obvezno 210 10
M4 Prehrana in dietetika obvezno 105 5
M5 Tehnike analiziranja živil obvezno 136 6
M6 Živilska mikrobiologija z biotehnologijo obvezno 138 6
M7 Tehnologije živil rastlinskega izvora izbirno 170 10
M8 Tehnologije živil živalskega izvora izbirno 170 10
M9 Prehranski obrati in gastronomija izbirno 170 10
M10 Kontrola kakovosti živil izbirno 170 10
M11 Upravljanje strojev in naprav v živilstvu izbirno 170 10
Skupaj B 827 41
Od tega:
C. Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 240 12
Č. Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom 76 3
D. Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 96 4

Pojasnilo k predmetniku:

Šola oz. dijak izbere 1 modul izmed M1–M2 in1 modul izmed M7–M11.

Izbirni predmeti: šola oz. dijak izmed geografije, sociologije in psihologije izbere 2 predmeta