Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Predmetnik NT

Oznaka Programske enote obvezno / izbirno Skupno št. ur Št. kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 487 24
P2 Matematika obvezno 383 19
P3 Tuji jezik obvezno 417 20
P4 Umetnost obvezno 68 3
P5 Zgodovina obvezno 102 5
P6 Geografija izbirno 68 3
P7 Sociologija izbirno 68 3
P8 Psihologija izbirno 68 3
P9 Fizika obvezno 68 3
P10 Kemija obvezno 170 9
P11 Biologija obvezno 170 9
P12 Športna vzgoja obvezno 340 14
Skupaj A 2341 112
B – Strokovni moduli
M 1 Informatika in poslovno komuniciranje obvezno 102 5
M 2 Podjetništvo in trženje obvezno 102 5
M 3 Trajnostni razvoj obvezno 102 5
M 4 Naravovarstvena zakonodaja in etika obvezno 102 5
M 5 Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije obvezno 220 12
M 6 Varstvo naravnih vrednot obvezno 220 12
M 7 Ekološke analize in monitoring obvezno 220 12
M 8 Gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki obvezno 173 9
M9 Tehnologije obnovljivih virov energije in vplivi na okolje izbirno 70 4
M10 Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav izbirno 98 5
M11 Pridobivanje biodeasla izbirno 98 5
M12 Pridobivanje bioplina izbirno 98 5
M13 Pridobivanje lesne biomase izbirno 98 5
M14 Vodenje v naravi izbirno 168 9
Skupaj B 1409 74
Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 568 23
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom 304 12
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 352 14

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: šola oz. dijak izmed geografije, sociologije in psihologije izbere 2 predmeta.