Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

To je prenovljen program in nadomešča študijska programa Gostinstvo in Turizem. Po uspešno zaključenem šolanju dobi diplomant višjo strokovno izobrazbo in naziv organizator / organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu, okrajšava: org. posl. gost. tur.

Prenovljen program je sestavljen tako, da omogoča izbirnost, ki je vezana na splošne potrebe gostinstva in turizma ter na specifične potrebe posameznih teritorialno zaokroženih območij. Program je vrednoten po kreditnem sistemu ECTS, ki omogoča uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju v Sloveniji in tujini.

Višješolski študijski program gostinstvo in turizem je namenjen predvsem tistim študentom, ki se želijo po opravljeni diplomi zaposliti v turističnem gospodarstvu. S tesno povezanostjo z gospodarstvom, predvsem v okviru praktičnega izobraževanja in z izdelavo diplomskih nalog, v katerih diplomanti obravnavajo aktualne naloge v konkretnih situacijah, imajo diplomanti izjemne možnosti hitrega napredovanja na delovnih mestih.

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja Več... 

Temeljni cilji programa in kompetence
Temeljni cilji programa so:

 •  izobraziti organizatorje poslovanja v gostinstvu in turizmu s širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja gostinstva in turizma,
 •  pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja gostinstva in turizma,
 •  se usposobiti za spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature,
 •  oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike,
 •  oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.

Študenti v programu pridobijo:
Generične kompetence:

 • imajo pozitiven odnos do oseb iz različnih kulturnih, nacionalnih, družbenih in socialnih okolij,
 • uspešno in celovito prenašajo svoje znanje na sodelavce in so hkrati aktivni člani timskega delovnega procesa,
 • so sposobni samostojnega odločanja v problematičnih situacijah in metodičnega reševanja praktičnih problemov,
 • so predani delu, skrbijo za lastni razvoj in se prilagajajo različnim potrebam delovnega procesa,
 • kritično razmišljajo, hkrati pa so samostojni, dosledni in načelni v svojih dejanjih in odločitvah,
 • motivirajo sodelavce in jih spodbujajo k lastnemu razmišljanju pri delu.
 • imajo pozitiven odnos do oseb iz različnih kulturnih, nacionalnih, družbenih in socialnih okolij,
 • uspešno in celovito prenašajo svoje znanje na sodelavce in so hkrati aktivni člani timskega delovnega procesa,
 • so sposobni samostojnega odločanja v problematičnih situacijah in metodičnega reševanja praktičnih problemov,
 • so predani delu, skrbijo za lastni razvoj in se prilagajajo različnim potrebam delovnega procesa,
 • kritično razmišljajo, hkrati pa so samostojni, dosledni in načelni v svojih dejanjih in odločitvah,
 • motivirajo sodelavce in jih spodbujajo k lastnemu razmišljanju pri delu.

Poklicno-specifične kompetence:

 • prenesejo v šoli pridobljena teoretična spoznanja s področja tujih jezikov, ekonomije, vodenja, komuniciranja, prava, informatike, etnologije, ekologije, dopolnilnih turističnih, dejavnosti, gastronomije,  v reševanje praktičnih primerov,
 • samostojno vodijo, načrtujejo, organizirajo in nadzirajo delovne procese in izvajajo delo v timu,
 • uporabljajo znanje tujih jezikov za sporazumevanje z gosti in za spremljanje strokovne literature s področja gostinstva in turizma,
 • poznajo osnovne ekonomske zakonitosti in pravne predpise o gostinstvu in turizmu, jih smiselno uporabljajo in opredelijo svoje pristojnosti,
 • samostojno uporabljajo svoja razširjena in poglobljena ekonomska znanja o ekonomiki, trženju in poslovanju organizacij,
 • samostojno uporabljajo računalniška orodja in sodobno programsko opremo v gostinstvu za obdelavo podatkov, potrebnih za analizo poslovanja in načrtovanje delovnih procesov,
 • zavedajo se pomembnosti varovanja naravnega in kulturnega okolja in ga vključujejo v gostinsko-turistično ponudbo,
 • kreativno in samostojno uporabljajo spretnosti iz kulinarike in strežbe,
 • imajo razvit občutek poslovne diskretnosti in etike poklica,
 • samostojno poslovno komunicirajo v gostinstvu in turizmu,
 • organizirajo vodenje delovnih procesov v gostinstvu in turizmu,
 • spremljajo in ugotavljajo razmere na trgu gostinskih in turističnih podjetij,
 • organizirajo enogastronomske dogodke,
 • znajo ovrednotiti prostor in kakovost turističnega območja,
 • samostojno in ustvarjalno uporabljajo spretnosti s področja vodenja potovanj,
 • organizacije prireditev in animacije gostov,
 • zavedajo se pomena dopolnilnih turističnih dejavnosti za oblikovanje pestrejše ponudbe,
 • oblikujejo turistične proizvode in organizirajo dogodke.