Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 
 Ime izobraževalnega programa: POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI
 Naziv poklicne izobrazbe: pomočnik/ pomočnica v biotehniki in oskrbi

 
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja dve leti. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).
 

VPISNI POGOJI
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:
končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

 

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:
 • razvijajo ustvarjalnost in pripravljenost za vseživljenjsko učenje,
 • razvijajo pozitivne moralne vrednote,
 • odgovorno skrbijo za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in razvijajo  pozitiven odnos do zdravega načina življenja,
 • se seznanijo z načeli trajnostnega razvoja,
 • razvijajo poklicne kompetence,
 • skrbijo za urejenost delovnega mesta/prostora,
 • znajo pripraviti izdelke za prodajo in nadaljno predelavo,
 • pripravijo živali in živalske proizvode za prodajo in nadaljnjo predelavo,
 • se seznanijo z vplivi stroke na naravno okolje in so zmožni izvajati delo skladno z načeli trajnostnega razvoja,
 • ustrezno shranjujejo surovine in izdelke,
 • pakirajo izdelke ali pridelke,
 • čistijo delovne prostore, orodja, naprave in stroje,
 • sodelujejo pri pripravi obrokov,
 • pridobivajo znanje iz varstva pri delu,
 • razvijajo ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost,
 • razvijajo sposobnosti prilagajanja delovnemu okolju in sodelovanja v kolektivu,
 • zagotovijo kakovost opravljenega dela,
 • znajo sodelovati v skupini ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci in drugimi ter pri tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo.