Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 

Je program po katerem smo prvič začeli izobraževati v šolskem letu 2009/10.

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: NARAVOVARSTVENI TEHNIK
NAZIV STORKOVNE IZOBRAZBE: naravovarstveni tehnik/ naravovarstvena tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje traja štiri leta
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI  POGOJI
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno  izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • si razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem vrednot,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se izpopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • si pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • upoštevajo zakonodajo s področja naravovarstva,
 • prepoznajo vplive delovanja človeka na naravo, okolje in prostor,
 • so zmožni vzdrževati naravno in kulturno krajino ter izvajati ukrepe ohranjanja vitalnosti varovanega območja,
 • informirajo javnost o pomenu naravnih vrednot, varstva naravnih dobrin in virov, varstva okolja in urejanja prostora,
 • da sodelujejo s strokovnimi službami pri pripravi strokovnih ukrepov urejanja prostora in spremljati izvajanje ukrepov varstva okolja,
 • da izvajajo nadzor in vodijo obiskovalce po zavarovanem območju,
 • so zmožni opravljati analize parametrov okolja,
 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno delo,
 • si pridobijo osnove za razvoj osebne organizacijske kulture v delovnem okolju,
 • bodo iskali racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • uporabljajo sodobno informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci in drugimi ter pri tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo,
 • se usposobijo za uporabo strokovne literature, tehnične in tehnološke dokumentacije, tehnične predpise in standarde.

Več informacij...