Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

 

Je program po katerem smo prvič začeli izobraževati v šolskem letu 2009/10.

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: NARAVOVARSTVENI TEHNIK
NAZIV STORKOVNE IZOBRAZBE: naravovarstveni tehnik/ naravovarstvena tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje traja štiri leta
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI  POGOJI
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno  izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • si razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem vrednot,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se izpopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • si pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • upoštevajo zakonodajo s področja naravovarstva,
 • prepoznajo vplive delovanja človeka na naravo, okolje in prostor,
 • so zmožni vzdrževati naravno in kulturno krajino ter izvajati ukrepe ohranjanja vitalnosti varovanega območja,
 • informirajo javnost o pomenu naravnih vrednot, varstva naravnih dobrin in virov, varstva okolja in urejanja prostora,
 • da sodelujejo s strokovnimi službami pri pripravi strokovnih ukrepov urejanja prostora in spremljati izvajanje ukrepov varstva okolja,
 • da izvajajo nadzor in vodijo obiskovalce po zavarovanem območju,
 • so zmožni opravljati analize parametrov okolja,
 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno delo,
 • si pridobijo osnove za razvoj osebne organizacijske kulture v delovnem okolju,
 • bodo iskali racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • uporabljajo sodobno informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci in drugimi ter pri tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo,
 • se usposobijo za uporabo strokovne literature, tehnične in tehnološke dokumentacije, tehnične predpise in standarde.

Več informacij...