Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

 

 Je prenovljen program po katerem smo pričeli izobraževati v šolskem letu 2008/09.

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: živilsko prehranski tehnik - poklicno tehniško izobraževanje
NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBEživilsko prehranski tehnik/živilsko prehranska tehnica
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: dve leti
POSEBNI VPISNI POGOJI: V izobraževanje se lahko vključi kdor je uspešno zaključil srednje poklicno izobraževanje in pridobil  enega  izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:mlekar, pek, slaščičar, slaščičar-konditor,  mesar, kuhar, natakar, kuhar-natakar, gastronom hotelir, kmetovalka-gospodinja, oskrbnik, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater, instalater strojnih instalacij, oblikovalec kovin, orodjar, oblikovalec kovin-orodjar, gospodar na podeželju, kmetovalec ali pridobil naziv srednje poklicne izobrazbe prodajalec in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji živil.

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA:
Dijaki poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja:

 • pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi, 
 •  razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanja abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih,
 • razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem vrednot, 
 •  si razvijajo sposobnost za natančno opazovanje in kritično mišljenje,
 • razvijajo sposobnost za komuniciranje s sodelavci, strankami in timskega dela,
 •  spoznajo področje živilstva in prehrane ter utrdijo temeljna strokovna znanja za povezovanje teorije in prakse,
 • spoznajo prvine trajnostnega razvoja,
 • pridobijo osnovno znanje, ki jim omogoča podjetniško razmišljanje,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in sledijo novostim na strokovnem področju,
 • spoznajo zakonodajo s področja proizvodnje varne hrane,
 • izvajajo dela v živilski predelavi v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu,
 • razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstva okolja, racionalne rabe energije, časa in materialov,
 • pridobijo znanja za izvajanje sledljivosti, izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc s pomočjo IKT,
 •  pridobijo znanja in spretnosti za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora iz surovin ali polizdelkov v higiensko neoporečne polizdelke in izdelke,
 • pridobijo znanje za zagotavljanje in nadzor kakovosti izdelkov in storitev,
 • pridobijo znanje za ugotavljanje senzoričnih in  prehranskih lastnosti surovin in živil,
 • pridobijo znanje za vzdrževanje in kontrolo higiene v proizvodnih prostorih.

 Več informacij ...