Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 

 Je prenovljen program po katerem smo pričeli izobraževati v šolskem letu 2008/09.

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: živilsko prehranski tehnik - poklicno tehniško izobraževanje
NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBEživilsko prehranski tehnik/živilsko prehranska tehnica
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: dve leti
POSEBNI VPISNI POGOJI: V izobraževanje se lahko vključi kdor je uspešno zaključil srednje poklicno izobraževanje in pridobil  enega  izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:mlekar, pek, slaščičar, slaščičar-konditor,  mesar, kuhar, natakar, kuhar-natakar, gastronom hotelir, kmetovalka-gospodinja, oskrbnik, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater, instalater strojnih instalacij, oblikovalec kovin, orodjar, oblikovalec kovin-orodjar, gospodar na podeželju, kmetovalec ali pridobil naziv srednje poklicne izobrazbe prodajalec in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji živil.

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA:
Dijaki poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja:

 • pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi, 
 •  razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanja abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih,
 • razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem vrednot, 
 •  si razvijajo sposobnost za natančno opazovanje in kritično mišljenje,
 • razvijajo sposobnost za komuniciranje s sodelavci, strankami in timskega dela,
 •  spoznajo področje živilstva in prehrane ter utrdijo temeljna strokovna znanja za povezovanje teorije in prakse,
 • spoznajo prvine trajnostnega razvoja,
 • pridobijo osnovno znanje, ki jim omogoča podjetniško razmišljanje,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in sledijo novostim na strokovnem področju,
 • spoznajo zakonodajo s področja proizvodnje varne hrane,
 • izvajajo dela v živilski predelavi v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu,
 • razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstva okolja, racionalne rabe energije, časa in materialov,
 • pridobijo znanja za izvajanje sledljivosti, izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc s pomočjo IKT,
 •  pridobijo znanja in spretnosti za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora iz surovin ali polizdelkov v higiensko neoporečne polizdelke in izdelke,
 • pridobijo znanje za zagotavljanje in nadzor kakovosti izdelkov in storitev,
 • pridobijo znanje za ugotavljanje senzoričnih in  prehranskih lastnosti surovin in živil,
 • pridobijo znanje za vzdrževanje in kontrolo higiene v proizvodnih prostorih.

 Več informacij ...