Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

 

 

 PREDMETI  KRATICA  1. LETNIK  2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK
 A - Splošno izobraževalni predmeti
 Slovenščina  SLO X X X X
 Tuji jezik (ang, nem)  TJ X X X X
 Matematika  MAT X X X X
 Umetnost  UME X      
 Zgodovina  ZGO X      
 Geografija  GEO X      
 Sociologija ali Psihologija  SOC/PSI   X    
 Fizika  FIZ X      
 Kemija  KEM X X    
 Biologija  BIO X X    
 Športna vzgoja  ŠVZ oproščen/a oproščen/a oproščen/a oproščen/a
 B - Strokovni moduli
 Informatika in poslovno kumuniciranje  IPT X      
Trajnostni razvoj katalog TR       X
Podjetništvo in trženje PTR       X
 Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in
 ekoremediacije katalog
 ERM X X X  
 Varstvo naravnih vrednot katalog  VNV   X X X
 Ekološke analize in monitoring katalog  EAM   X X  
 Gospodarjenje z naravnimi viri in ostanki katalog  GNE   X X  
 Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje
 bioloških rastlinskih čistilnih naprav (o.k) katalog
 PO VČN   X    
 Vodenje v naravi katalog  VN     X
 Pridobivanje lesne biomase katalog  PLB     X  
Naravovovarstvena zakonodaja in etika katalog NZE     X  
Pridobivanje bioplina in biodizla  PBB       X
Tehnologija obnovljivih virov katalog TOV       X
 Kemija v naravovarstvu  KN     X  X
 Biologija v naravovarstvu  BN     X  X
  C- Praktični pouk v sklopu strokovnih modulov v delovni organizaciji
 Praktični pouk  PRA X X X
 Praktično usposabljanje z delom  PUD X X X
 Interesne dejavnosti  ID X X X

Več informacij...