Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 

 

 PREDMETI  KRATICA  1. LETNIK  2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK
 A - Splošno izobraževalni predmeti
 Slovenščina  SLO X X X X
 Tuji jezik (ang, nem)  TJ X X X X
 Matematika  MAT X X X X
 Umetnost  UME X      
 Zgodovina  ZGO X      
 Geografija  GEO X      
 Sociologija ali Psihologija  SOC/PSI   X    
 Fizika  FIZ X      
 Kemija  KEM X X    
 Biologija  BIO X X    
 Športna vzgoja  ŠVZ oproščen/a oproščen/a oproščen/a oproščen/a
 B - Strokovni moduli
 Informatika in poslovno kumuniciranje  IPT X      
Trajnostni razvoj katalog TR       X
Podjetništvo in trženje PTR       X
 Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in
 ekoremediacije katalog
 ERM X X X  
 Varstvo naravnih vrednot katalog  VNV   X X X
 Ekološke analize in monitoring katalog  EAM   X X  
 Gospodarjenje z naravnimi viri in ostanki katalog  GNE   X X  
 Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje
 bioloških rastlinskih čistilnih naprav (o.k) katalog
 PO VČN   X    
 Vodenje v naravi katalog  VN     X
 Pridobivanje lesne biomase katalog  PLB     X  
Naravovovarstvena zakonodaja in etika katalog NZE     X  
Pridobivanje bioplina in biodizla  PBB       X
Tehnologija obnovljivih virov katalog TOV       X
 Kemija v naravovarstvu  KN     X  X
 Biologija v naravovarstvu  BN     X  X
  C- Praktični pouk v sklopu strokovnih modulov v delovni organizaciji
 Praktični pouk  PRA X X X
 Praktično usposabljanje z delom  PUD X X X
 Interesne dejavnosti  ID X X X

Več informacij...