Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAM: Izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe živilsko prehranski tehnik/tehnica je prenovljeni program.
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: Izobraževanje traja štiri leta in obsega 240 kreditnih točk.
VPISNI POGOJI V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja ali njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih.

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA:
Dijaki poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja:

 • pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi, 
 •  razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanja abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih,
 • razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem vrednot, 
 •  si razvijajo sposobnost za natančno opazovanje in kritično mišljenje,
 • razvijajo sposobnost za komuniciranje s sodelavci, strankami in timskega dela,
 •  spoznajo področje živilstva in prehrane ter utrdijo temeljna strokovna znanja za povezovanje teorije in prakse,
 • spoznajo prvine trajnostnega razvoja,
 • pridobijo osnovno znanje, ki jim omogoča podjetniško razmišljanje,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in sledijo novostim na strokovnem področju,
 • spoznajo zakonodajo s področja proizvodnje varne hrane,
 • izvajajo dela v živilski predelavi v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu,
 • razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstva okolja, racionalne rabe energije, časa in materialov,
 • pridobijo znanja za izvajanje sledljivosti, izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc s pomočjo IKT,
 •  pridobijo znanja in spretnosti za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora iz surovin ali polizdelkov v higiensko neoporečne polizdelke in izdelke,
 • pridobijo znanje za zagotavljanje in nadzor kakovosti izdelkov in storitev,
 • pridobijo znanje za ugotavljanje senzoričnih in  prehranskih lastnosti surovin in živil,
 • pridobijo znanje za vzdrževanje in kontrolo higiene v proizvodnih prostorih.

 Več informacij...