Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 1389711205.jpg
 • 1510050417.jpg
 • 1510050638.jpg
 • 1510050654.jpg
 • 1510050669.jpg
 • 1510050683.jpg
 • 1510050701.jpg
 • 1510050716.jpg
 • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

OPIS DEJAVNOSTI: V okviru Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo sredstva za svetovanje in ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za vključitev zaposlenih v izobraževanje. S tem želi povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, tudi s svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc. Za izvedbo dejavnosti je oblikovan konzorcij.

Letak svetovanja 

Za več informacij se lahko obrnete na svetovalki:

Mojca Smerajec, mag. Marina Vodopivec: 01/2807 618 marina.vodopivec@bic-lj.si 

Ponudba brezplačnih izobraževanj na BIC Ljubljana
KATALOG BREZPLAČNIH IZOBRAŽEVANJ 

NOSILEC KONZORCIJA: Center za dopisno izobraževanje Univerzum

KONZORCIJSKI PARTNERJI:
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

CILJI oz. KRATKA VSEBINA PROJEKTA:

Najpomembnejši cilj projekta je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu »Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Namen projekta je povečevanje oz. izboljšanje kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

CILJNE SKUPINE: prednostne ciljne skupine so zaposleni, ki so starejši (45 let in več) in z manj kot V. stopnjo pridobljene izobrazbe, svetovanja pa se lahko udeležijo tudi drugi zaposleni.

AKTIVNOSTI:

 1. Vodenje projekta: vodenje konzorcija in sodelovanje s konzorcijskimi partnerji, vodenje strateškega partnerstva po modelu ISIO, sodelovanje s financerjem.
 2. Izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja po modelu ISIO: 2.1. analiza potreb po izobraževanju, analiza potreb po razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja, izdelava načrta razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc (UVNPZ), poglobljena svetovalna podpora, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja, 2.2. usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij, 2.3. sodelovanje s ključnimi deležniki, to so podjetja, zbornice, sindikati, socialni partnerji, regionalne agencije in drugi deležniki na ravni statistične regije.
 3. Informiranje in promocija na ravni konzorcija, partnerjev in ključnih deležnikov.
 4. Spremljanje in evalvacija projektnih aktivnosti.
 5. Usposabljanje strokovnih delavcev in sodelovanje v strokovnem aktivu.

REZULTATI:

Pričakovani kazalniki učinka: število vključenih v dejavnost ISIO na ravni konzorcija: 3019,44 oseb, leto 2016: 380,64 oseb, leto 2017: 598,8 oseb, leto 2018: 480 oseb, leto 2019: 480 oseb, leto 2020: 480 oseb, leto 2021: 480 oseb, leto 2022: 120 oseb.

Pričakovani kazalniki rezultata: delež uspešnosti svetovanja: pričakovano število svetovancev, ki se bodo po zaključenem svetovanju vključili v izobraževanje, usposabljanje ali v postopke za pridobitev kvalifiakcij ali certifikata je najmanj 75% svetovancev, ki so bili vključeni v svetovanje, to je 2264,58 svetovancev. Na letni ravni: leto 2016: 285,48 oseb, leto 2017: 449,1 oseb, leto 2018: 360 oseb, leto 2019: 360 oseb, leto 2020: 360 oseb, leto 2021: 360 oseb, leto 2022: 90 oseb.

TRAJANJE PROJEKTA: 2016 – 2022

FINANCER: Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport in Evropski socialni sklad

 

 slika logo1