Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 1389711205.jpg
 • 1510050417.jpg
 • 1510050638.jpg
 • 1510050654.jpg
 • 1510050669.jpg
 • 1510050683.jpg
 • 1510050701.jpg
 • 1510050716.jpg
 • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

 

logotip GoalSvetovanje odraslim v izobraževanju

Mednarodni projekt GOAL se izvaja v okviru programa Erasmus + KA3 – eksperiment urejanja politike izobraževanja.

Projekt traja 3 leta (36 mesecev): od 1. februarja 2015 do 31. januarja 2018.

 

Cilj projekta je izboljšati možnosti svetovanja za odrasle v izobraževanju v vseh partnerskih državah, s tem pa k povečanju vključenosti manj izobraženih odraslih v vseživljenjsko učenje in  k večji vključenosti ter mobilnosti na trgu dela.

Konkretni cilj za Slovenijo:

 • analiza potreb manj izobraženih odraslih po svetovalni dejavnosti za vključitev v izobraževanje in učenje;
 • razvoj in implementacija novih pristopov svetovalne dejavnosti za odrasle v izobraževanju za podporo izbranim manj izobraženim skupinam odraslim;
 • opredelitev kompetenc za strokovne delavce - svetovalec za delo z manj izobraženimi odraslimi v svetovalni dejavnosti za odrasle;
 • razvoj metodologije za ovrednotenje rezultatov svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih na ravni posameznika;
 • razvoj učinkovitega partnerstva na nacionalni in lokalni ravni v podporo svetovalni dejavnosti za ranljive skupine odraslih;
 • izmenjava izkušenj med vključenimi državami, s poudarkom na modelih svetovalne dejavnosti in vrednotenja znanja odraslih.

Ključno v projektu

1) Evalvacija procesov svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, katere rezultati bodo zagotovili podrobnejši vpogled v oblikovanje meril, pogojev in dejavnikov,  ključnih za uspeh te dejavnosti. Pridobljeni podatki preizkusa bodo podlaga za razvoj sistemske podpore za nadgradnjo modela svetovalne dejavnosti za odrasle v izobraževanju  v vseh državah partnericah.

2) Mreža partnerjev, ki jo bomo opazovali v projektu,  zagotavlja različne oblike  podpore (povezava s ciljnimi skupinami, druge oblike strokovne pomoči ipd.) svetovalni dejavnosti v izobraževanju  odraslih, zato bomo v preverjanju partnerske mreže na posameznem območju opazovali procese  naravnane na ranljive skupine v procesu pred in med samim svetovanjem:  starejši od 50 let, priseljenci, manj izobraženi iskalci zaposlitve in manj izobraženi zaposleni, ki smo jih opredelili v projektu.

3) Podatke, pridobljene za opazovanjem, bomo uporabili za razvoj sistemske podpore na ravni urejanja politike in sodelovanja različnih partnerjev za nadgradnjo modelov svetovalne  dejavnosti v izobraževanju odraslih v vseh državah partnericah.

4) Zaveza držav partneric je vzpostavitev funkcionalnega partnerstva: na nacionalni ravni za strateška vprašanja in iskanje rešitev različnih socialnih partnerjev in deležnikov za iskanje in urejanje boljših sistemskih rešitev pri urejanju izobraževanja ranljivih ciljnih skupin skozi mehanizme svetovalne dejavnosti; na lokalni ravni pa vzpostavitev preverjenih protokolov za skupno sodelovanje in izvajanje kakovostne svetovalne dejavnosti izobraževanja odraslih 

Nosilec in partnerji

a) Nacionalna raven

Nosilec projekta v Sloveniji je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Kot partnerja v projektu sodelujeta Andragoški center Slovenije in Center RS za poklicno izobraževanje, ki  sta odgovorna za razvoj modela in spremljanje izvedbe svetovanja odraslih po modelu in protokolu, razvitem v projektu. Izvedbo dejavnosti bomo spremljali v dveh okoljih /regijah, skupaj z opazovanjem omrežja partnerstva: na območju delovanja Svetovalnega središča Velenje in Šolskega centra Velenje ter na drugem območju, na katerem delujeta Svetovalno središče Ljubljana in Biotehniški izobraževalni center  Ljubljana.

b) Mednarodna raven

Nosilec in vodilni partner mednarodnega  konzorcija je Flamsko ministrstvo za izobraževanje  in znanost iz Belgije, drugi partnerji so:  kot nacionalni koordinatorji v posameznih državah  pristojna ministrstva Češke, Islandije, Litve, Nizozemske in Slovenije. Iz posameznih držav so vključene še inštitucije, ki so v teh državah odgovorne za razvoj in koordinacijo svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. Turčija v projektu sodeluje kot tihi partner, torej kot opazovalka.  Inštitut za izobraževanje, Univerze v Londonu je zadolžen za razvoj metodologije spremljanja in merjenja učinkov projekta in izvajanja modela svetovanja odraslim v izobraževanju. 

Spletna stran projekta: http://www.projectgoal.eu/

 

MIZS                                                                                  

                  ACS                                                                                     CPI