Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

POSLANSTVO ZAVODA
BIC Ljubljana z vsemi svojimi materialnimi in človeškimi potenciali in svojo avtonomnostjo omogoča dijakom, študentom in odraslim udeležencem kakovostno izobraževanje. Razvijati želimo njihovo kritično mišljenje in ustvarjalnost pa tudi pripadnost našemu zavodu.  Poleg pridobivanja splošnega in strokovnega znanja  pomagamo razvijati tudi delovne navade, kar jim bo omogočalo uspešno poklicno pot ali nadaljnji študij.
Dijake in študente želimo osveščati v izobraževalnem in vzgojnem smislu. Z individualnim pristopom skušamo omogočiti optimalen razvoj vsakega posameznika.
Potrebujemo odlične učitelje, zato jim omogočamo izobraževanje in strokovno usposabljanje. Skrbimo tudi za usposabljanje drugih zaposlenih v zavodu.
Zavedamo se, da brez dobrih pogojev dela za dijake, študente, odrasle udeležence in vse zaposlene ne more biti zelo uspešnega delovanja zavoda. Zato ustvarjamo optimalne pogoje za delo ter vseskozi tudi posodabljamo opremo in prostore.
Uspehi našega dela se kažejo v zadovoljstvu naših dijakov, študentov in odraslih udeležencev ter vseh zaposlenih. Z uspešnim zaključkom šolanja pri nas in njihovo uspešno nadaljnjo poklicno in življenjsko potjo uresničujemo svoje poslanstvo.

VIZIJA ZAVODA
BIC  Ljubljana bo kot odlična izobraževalna inštitucija  prepoznavna v Sloveniji  in zunaj nje kot center kakovostnega izobraževanja in usposabljanja na področjih živilstva in prehrane, veterine, naravovarstva, biotehnologije, gostinstva in turizma ter na sorodnih področjih.