Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Tehniška gimnazija - biotehnologija

Program tehniške gimnazije izvajamo od l. 1998. V šolskem letu 2008/09 smo se aktivno vključili v posodabljanje programa, ki poteka v okviru Konzorcija strokovnih gimnazij in vpisali prve dijake po novem programu tehniške gimnazije.

Tehniška gimnazija se od splošne razlikuje po strokovnih predmetih, ki jih začnemo izvajati v 2. letniku.

Cilji tega programa so usmerjeni v kakovostno pripravo na maturo in uspešno nadaljnje izobraževanje ter poklicno kariero. Poleg splošnih ciljev programa gimnazije so specifični cilji naše tehniške gimnazije:

 • razvijati naravoslovno-tehniško mišljenje,
 • naučiti se uporabljati različne vire informacij,
 • razvijati veselje in interes za naravoslovje, zlasti za biologijo, kemijo, mikrobiologijo in biotehnologijo,
 • razvijati sposobnosti, ki so pomembne zlasti za študij naravoslovja.

Izbirni strokovni maturitetni predmet je BIOTEHNOLOGIJA, izbirna strokovna predmeta pa sta MIKROBIOLOGIJA in LABORATORIJSKE VAJE.
Drugi izbirni maturitetni predmeti so še: BIOLOGIJA, KEMIJA, FIZIKA, ZGODOVINA in DRUGI TUJI JEZIK.

BIOTEHNOLOGIJA je strokovni maturitetni predmet. Pri njem dijaki spoznajo biotehnološke procese, kjer z uporabo mikroorganizmov, celičnih in tkivnih kultur (biokultur) pridobivamo človeku koristne produkte, ki se uporabljajo v:

 • industriji živil in pijač (encimi, polisaharidi itd.),
 • farmacevtski industriji (proizvodnja zdravil, npr. antibiotikov),
 • medicini in veterini (cepiva, hormoni itd.),
 • kmetijstvu (razmnoževanje rastlin s tkivnimi kulturami, vzgoja brez virusnih rastlin, vzgoja rastlin odpornih na herbicide, insekticide, pomen simbioz v različnih ekosistemih, dušikove bakterije itd.),
 • kemični industriji (topila itd.),
 • energetiki (bioplin, etanol, biodizel itd.),
 • živinoreji (proizvodnja krmil in dodatkov krmi itd.),
 • varstvu okolja (biološko čiščenje odpadnih voda, zraka in zemlje).

Poseben poudarek je na moderni biotehnologiji, ki se ukvarja z izboljševanjem organizmov za pridobivanje zdrave hrane in novih zdravil.
Teoretični del predmeta je podprt z laboratorijskimi vajami, ekskurzijami in s projektnim delom, ki ga dijaki izvajajo samostojno pod vodstvom mentorja v 4. letniku.

Predmet LABORATORIJSKE VAJE je izbirni strokovni predmet, ki je oblikovan kot podpora izbirnemu strokovnemu maturitetnemu predmetu biotehnologija. Laboratorijske vaje omogočajo dijakom, da na podlagi eksperimentalnega dela in teoretičnega pouka odkrivajo bistvo obravnavane vsebine pri predmetu biotehnologija. Naučijo se uporabljati vire informacij in kritično vrednotiti podatke, dobljene na podlagi eksperimentalnega dela, iz strokovne literature oz. drugih virov informacij.
Dijaki se usposobijo uporabljati tudi zahtevnejšo laboratorijsko opremo, opazovati spremembe pri različnih reakcijah, izvajati meritve in jih zapisovati. Naučijo se eksperimentalnih veščin, ki so pomembne za nadaljnji študij in za uporabo v praksi, znajo pravilno ravnati z odpadki in s tem varovati okolje.Po končanem izobraževanju se s pridobljenim znanjem z lahkoto vključijo v delo v različnih laboratorijih oz. v nadaljnji študij.

Projektno delo sem opravljala na Inštitutu za mikrobiologijo v Ljubljani, v laboratoriju za diagnostiko. Moja naloga je bila Ugotavljanje prisotnosti protiteles proti virusu klopnega meningoencefalitisa pri naravno okuženih malih sesalcih.

Delo je bilo zelo zanimivo. Spoznala sem različne metode za delo z DNK molekulo, ki smo jih obravnavali v šoli, zato sem si veliko stvari pri pouku lažje predstavljala. Mentorica mi je omogočila ogled vseh laboratorijev in mi na primerih razložila delovanje vseh aparatov. Med izvajanjem projektnega dela pa sem lahko, ko so analitiki videli, da natančno upoštevam njihova navodila, pomagala tudi pri nekaterih njihovih poskusih.

Takšno delo je zelo resno in natančno. Sama sicer nisem imela stikov z virusom, ampak vseeno je bilo potrebno ves čas nositi zaščitne rokavice in haljo, v laboratorij prinašati čim manj stvari, ter nekatere postopke izvajati v posebnih prostorih. Pred opravljanjem projektnega dela še nisem natančno vedela, katero fakulteto bom izbrala, ta izkušnja pa me je prepričala, da bom študij posvetila mikrobiologiji.

Nuša Smlatić, 4. A

 

MIKROBIOLOGIJA je izbirni strokovni predmet, ki vključene vaje, laboratorijsko delo in delo na terenu.
Dijaki pri tem predmetu spoznajo:

 • življenjske procese v mikroorganizemskih celicah,
 • uporabo mikroorganizmov v industriji,
 • uporabo mikroorganizmov v ekologiji,
 • delovanje mikroorganizmov na druge organizme in njihovo življenjsko okolje,
 • mikrobe kot povzročitelje bolezni pri človeku in živalih in postopke za njihovo uničevanje.

MB1

Predmet nadgrajuje že pridobljena znanja iz biologije in je hkrati tudi podpora maturitetnemu strokovnemu predmetu biotehnologija.

Na tej šoli se držimo postavljenih pravil tako učenci kot učitelji. Če je rečeno, da telefona med poukom ni in se ta pojavi, ga učitelj vzame. Tisto, kar povedo na informativnem dnevu, ni grožnja, to je res.

Marija Verdinek, 1. VT

 

Res ful zakon šola. Dobra praksa in še posebej hudi tabori.
Srečno, bodoči fazani!

Rok, 3. VE

 

POGOJI ZA VPIS IN ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA


Pogoj za vpis je uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje.
Zaključek šolanja: dijaki šolanje zaključijo z maturo iz:

 • treh predmetov skupnega dela:
  slovenščine, matematike, tujega jezika;
 • dveh predmetov izbirnega dela:
  biotehnologije, biologije, kemije, fizike, zgodovine in drugega tujega jezika.

 


Z opravljeno maturo lahko nadaljujejo študij na Univerzi v katerem koli programu za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe.

Maribor2V četrtek, 16. novembra, smo se dijaki četrtih letnikov tehniške gimnazije odpravili na ekskurzijo na Štajersko. Naš prvi cilj je bil glavni laboratorij Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Zaposleni so nam razkazali posamezne specialistične laboratorije, na primer hematološki, urgentni, toksikološki ali laboratorij za preučevanje kovin. Presenetila nas je predvsem avtomatiziranost preiskav in veliko število vzorcev, ki jih dnevno obdelajo. Predstojnik oddelka mag. Maksimiljan Gorenjak nam je povedal, kakšne poklice potrebujejo v tovrstnih laboratorijih, kar je pri izbiri študija vsekakor koristno.

Preberi več

Učim že 30 let in še nikoli se mi ni zgodilo ničesar podobnega. Vsaka stvar je enkrat prvič.
20. januarja so dijaki 2. a razreda pisali test iz kemijskega računanja. To je bil reden test, kakršnega so v preteklih letih pisali mnogi dijaki.

V skupini, ki jo poučujem in vodim pri vajah, pa so prav vsi dijaki dosegli več kot 90 % vseh točk in s tem odličen uspeh. Dijaki 2. a razreda, ki so tako dobro pisali, so: Anamarija, Klara, Aljaž, Doroteja, Sebastjan, Zala, Tjaša, Simona Katrin, Benjamin, Tjaša, Samo, Nika, Jerca. Tega uspeha sem res zelo, zelo vesela.

 

Alma Kapun Dolinar

Čestitamo vsem!